Szakrális Uralom

"Aki történetet ír, módját ejti annak, hogy a múlttól megszabaduljon." -Goethe +++++++++++++++++++++ Magyar ősmúlt, történelem hamisítás, kitalált középkor. Hamis történelem.

Új hozzászóllások

=>>>EXTRA HUNGARIAM NON EST VITA, SI EST VITA, NON EST ITA.<<<=

2015.12.06. 00:03 Vágtázó Csiga

SZAKRÁLIS URALOM - A BEAVATÁS ÚTJA

szakralis_uralom_szkitia.jpg

 

És látám, és ímé egy fehér ló, és a rajta ülőnél íjj vala; és adaték néki korona; és kijöve győzve, és hogy győzzön.”

(Jelenesek 6:2)

 

 

A Szakralis Uralom nem potyog csak úgy az égből, se nem mindennapi. Azért mert valaki kikiáltatja magát szakralisnak, netán szentnek attól még nem az. A majomkodás korszakában élünk, ez a Teremtés félreértelmezéséből vagy értetlenségéből fakad. A Teremtésben mindennek megvan a saját szerepe és helye. Az embernek is meg lenne, csak mintha egyesek ezt nem akarnák elfogadni, vagy inkább elvállalni. Az ember azért születik hogy emberséget tanuljon, ezt csak a Természetes minták által lehet. Ehhez beavatás szükséges. Ellenben az emberiség nagy része el lett terítve. Úgy adatik hogy a csillagrendszerünkben a beavatás a Nyilason keresztül történik. A Nyilas csillagképen keresztül juthatunk a Tejút központjába, amolyan ablakként, nyilasként. NYiLaS – NYiLáS. A Nyilas asztrológiai párja az Ikrek, ez mint Hunor és Magor jelenik meg a Magyar műveltségben. E kettő közt terül szét a csillagos egén a Tejút. Ez a Csillagösvény, a Hadak Útja amelyről Csaba Királyfi vissza-vissza tér. Ennek tetején áll Nimród, Magyarok Ősatyja, ki „Hatalmas vadász vala az Úr előtt” (Mózes I. könyve 10:9). A Világ első uralkodója, mellette két fiával, Hunorral és Magorral, akik saját maguk is vadásszá válnak később, untalanul űzve a Csodaszarvast. A szarvas nem más mint a Nyilas egyik megjelöltje, természetesen a fehér ló mellett. Na most, ennek kéne legyen földi vetülete is, mivel ahogy fent úgy lent, ahogy kint úgy bent, ahogy nagyban úgy kicsiben. Mivel a Világ kiegészülő párokra épül, ennek földi vetülete nem más lehet mint az Eurázsiai puszta.

(Egy kis kitérő: lehet-e hogy Nimród nem más mint a későbbi Atlas? Aki vállain tartja a Világot? Atlast Grandpierre K. Endre Atillával azonosította. (elhagyva az Atlas-ból az „-as” végződést, ATL – ATiL) Atilla nem volt más mint az Isten Ostora, Nimród unokája.)

 

Eurázsia pusztája a Kárpát medencétől egészen a Mandzsúriáig tart, mint nyolc ezer kilométeren keresztül. Két végében két medence található, ezen a felében a Kárpát, túlsó felén a Tarim medence. A hamisan beállított nomád életvitel nem volt más mint a beavatás útja. A két medence között megforduló embercsoportok lüktető módon jártak át az egyikből a másikba. Az úton a hasonló rokon népek várták, fogadták és így került sor a szellemi értékek átadására, csiszolódására és megmérettetésére. Ez nem más mint a Hunor és Magor szellemiségének működése. A kívülálló mit lát ebből, kinek már rögzült életvitele? „Sok barbár hazátlan népesség nyüzsög össze-vissza a pusztán.” Holott éppen ők az avatatlanok. Majd jószerivel mindent át is vettek eme „műveletlen” népességektől. Valójában ez volt a földi élet folyama. A szakralitás megtartása. Varga Csaba olvasata szerint SZaKRa – SZiKRa. Lássuk mit jelenthet a Kárpát. KáRPá(T) – BuRoK Visszafele olvasva burok (p->b). TaRiM – TeReM, TeReM Burája, a Terembura avagy a Világ teteje. Ha a Kárpátokban a Mag akkor a Tarimban az uGoR, az az iKeR. Ha a Nyilas áll a Világfa gyökerénél, akkor tetején az Ikrek. Az a Világ teteje. Rendeltetésünk által mi lennénk a beavatók. A Nyilas más jelkepe a Táltos Paripa, a Fehér Ló. A Szent Korona beavató korona. Ellenben azok akik már nem rendeltetésük által élnek és a Teremtés, a Teremtő ellen szegültek értelmetlennek látják mind ezt. Csődülnek be a Kárpátok ölébe, ülnek itt egy ideig, majd eltűnnek a semmibe. Nekik nem kell a beavatásból, az életből. Emberi kéz a Teremtest nem írhatja fölül. „Ember tervez, Isten végez." Aki ezt a beavatást nem bírja ki vagy nem fogadja el, sőt ellen szegül, az beleőrül, bele dilizik. A legjobb bizonyíték a sok Habsburg őrült király, de a medence sok jövevény, idegen lakosságának eszeveszett magyargyűlölete is.

 

a_halal-tengely.jpg

 

 

Ettől Szakralis a Magyar Királyság. S ezért jegyzik le állandóan nyugaton a bejövő népet keletről s keleten a bejövő népet nyugatról. Az még a működő szerves rendszer volt. Ennek a királyságnak koronája a Szent Korona. A Magyar Szent Korona a Szűz Anya (Szűz Mária) avagy a Nagy Boldogasszony Koronája. A Magyar Királyság az Ő Királysága, Ő a Magyarok Úrnője, Nagyasszonya. Az Anya Föld női minőségű. A Kárpát medence is, talán egész Európa. (görög mitológia, amiben Europé Zeusz, az az Jupiter kedvese, Jupiter pedig a Nyilas csillagkép uralkodó bolygója) A női minőségnek van egy öntisztító jellege. A Kárpát medencének is természetesen. A fölösleg mindig kimosódik. Nem lehet itt úgy lenni hogy papíron őshonos, „őskeresztény”, miközben valójában csak rombolok és pusztítók. A régi időkben ez a fölösleg volt amely átvándorolt a másik iker medencébe és onnan ide az a fölösleg. Most aki itt van nem csak hogy (nem) fölösleg, hanem kakukk tojás. Azért az öntisztulás még mindig működig, s még hogy mennyire. Ez nekik végjáték. Hogy mennyire tudják vagy sem, lehetetlen kitalálni. Mindig az marad fenn aki az életet szolgálja, s pedig az élet egyensúlyát, szerves mivoltától kezdődően. Ők szervetlenek. Életellenesek. A következtetéseket s a következményeket ki-ki vonja le saját maga.

 

 

137_csillagosveny2_100x90_akril.jpg

 

milky_way_as_river_of_life_72231402_std.JPG

 

A VILÁG TEREMBURÁJA

oort-cloud.png

 

 

Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak a Földre, hanem kardot.” (~Máté 10:34)

 

És monda Jézus: Ítélet végett jöttem én e világra, hogy a kik nem látnak, lássanak; és a kik látnak, vakok legyenek.”

(János 9:39)

 

Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jőni akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.

Mert a ki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; a ki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.

Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért?

Mert az embernek Fia eljő az ő Atyjának dicsőségében, az ő angyalaival; és akkor megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint.

Bizony mondom néktek: Azok között, a kik itt állanak, vannak némelyek, a kik nem kóstolják meg a halált, a míg meg nem látják az embernek Fiát eljőni az ő országában.” ~Máté 16:24-28

 

És láték egy másik, erős angyalt az égből leszállani, a ki felhőbe vala öltözve; és a fején szivárvány vala, és az orczája olyan vala, mint a nap, és a lábai mint a tűzoszlopok;

És a kezében egy nyitott könyvecske vala; és tevé a jobb lábát a tengerre, a bal lábát pedig a földre;

És kiálta nagy szóval, mint mikor az oroszlán ordít; és mikor kiálta, megszólaltatá a hét mennydörgés az ő szavát.

És mikor a hét mennydörgés megszólaltatta az ő szavát, le akarám írni; és az égből szózatot hallék, a mely ezt mondá nékem: Pecsételd be, a miket a hét mennydörgés szóla, és azokat meg ne írd.

És az angyal, a kit láték állani a tengeren és a földön, felemelé kezét az égre,

És megesküvék arra, a ki örökkön örökké él, a ki teremtette az eget és a benne valókat, és a földet és a benne valókat, és a tengert és a benne valókat, hogy idő többé nem lészen” Jelenesek 10: 1-6

 

És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének.

És hallék nagy szózatot az égben, a mely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.

És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételöknek beszédéért; és az ő életöket nem kímélték mind halálig.

Annakokáért örüljetek egek és a kik lakoztok azokban. Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van.

Mikor azért látta a sárkány, hogy ő levettetett a földre, kergetni kezdé az asszonyt, a ki a fiút szűlte.

De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig, és az időnek feléig.

És bocsáta a kígyó az ő szájából az asszony után vizet, mint egy folyó vizet, hogy azt a folyóvízzel elragadtassa.

De segítségül lőn a föld az asszonynak, és megnyitá a föld az ő száját, és elnyelé a folyóvizet, a melyet a sárkány az ő szájából bocsátott.

Megharagvék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és a kiknél vala a Jézus Krisztus bizonyságtétele;” Jelenesek 9-17

 

És láték egy angyalt leszállani a mennyből, a kinél vala a mélységnek kulcsa, és egy nagy láncz a kezében.

És megfogá a sárkányt, azt a régi kígyót, a ki az ördög és Sátán, és megkötözé azt ezer esztendőre,

És veté őt a mélységbe, és bezárá azt és bepecsételé ő felette, hogy többé el ne hitesse a népeket, míg betelik az ezer esztendő; azután el kell néki oldoztatni egy kevés időre.

És láték királyiszékeket, és leülének azokra, és adaték nékik ítélettétel; és látám azoknak lelkeit, a kiknek fejöket vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és a kik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre; és éltek és uralkodtak a Krisztussal ezer esztendeig.

A többi halottak pedig meg nem elevenedének, mígnem betelik az ezer esztendő. Ez az első feltámadás.

Boldog és szent, a kinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak; hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele ezer esztendeig.

És mikor eltelik az ezer esztendő, a Sátán eloldatik az ő fogságából.

És kimegy, hogy elhitesse a föld négy szegletén lévő népeket, a Gógot és a Magógot, hogy egybegyűjtse őket háborúra, a kiknek száma, mint a tenger fövenye.

És feljövének a föld szélességére, és körülvevék a szentek táborát és a szeretett várost; és Istentől a mennyből tűz szálla alá, és megemészté azokat.

És az ördög, a ki elhitette őket, vetteték a tűz és kénkő tavába, a hol van a fenevad és a hamis próféta; és kínoztatnak éjjel és nappal örökkön örökké.

És láték egy nagy fehér királyiszéket, és a rajta űlőt, a kinek tekintete elől eltűnék a föld és az ég, és helyök nem találtaték.

És látám a halottakat, nagyokat és kicsinyeket, állani az Isten előtt; és könyvek nyittatának meg, majd egy más könyv nyittaték meg, a mely az életnek könyve; és megítéltetének a halottak azokból, a mik a könyvekbe voltak írva, az ő cselekedeteik szerint.

És a tenger kiadá a halottakat, a kik ő benne voltak; és a halál és a pokol is kiadá a halottakat, a kik ő nálok voltak; és megítéltetének mindnyájan az ő cselekedeteik szerint.

A pokol pedig és a halál vettetének a tűznek tavába. Ez a második halál, a tűznek tava.

És ha valaki nem találtatott beírva az élet könyvében, a tűznek tavába vetteték.” Jelenesek 20:1-15

KIEGÉSZÍTÉS

 

 

 

 

 

 

 

299 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://maghon.blog.hu/api/trackback/id/tr88142422

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2017.03.26. 14:16:03

@Vágtázó Csiga: Gabi ba es csak annyit mondott vot asszem abba az eloadasba amibe velencei pofakot mutogat hogy ''ezek szerint homerosozkot irtak a reneszanszba'' meg ''ezuttal egy orosz mondja'' - Fomira ertette valszeg , de nem mernek nekifogni] - mondjuk ertheto mert ha vki 20 evig nyomat vmit s kiderul a vegin hogy nem egeszen ugy van akkor D

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2017.03.26. 14:18:42

ez a zentai asszem jol varial

van meg 2 video attol a jega szabo feri batol a korona szamok kodok stb

itt a listaba a ket utoso [a vilagszovetseges videok kozul annyi a cime hogy 'mvsz]

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2017.03.26. 14:20:51

á 72-ok

revei peti es olvastam vot hogy '24evig'vot koronaor x 3=72
ezt nem mondja meg szent erzsi 24 eves, s a 'magyar kiralyne vize amivel a koszvenyet kezelte'[olvastam vot] 72 eves koraba - s meg van valszeg mas es

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2017.03.26. 14:38:28

ja meg asse jut eszikbe hogy ha mar akkora fasza fuggetlen orszag vot hungary akkor miert 'volt a hivatalos nyelv a latin'?XD

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2017.03.27. 16:55:45

@hun77: "ja meg asse jut eszikbe hogy ha mar akkora fasza fuggetlen orszag vot hungary akkor miert 'volt a hivatalos nyelv a latin'?XD"

HAHAHA! van benne valami, de meg igy sem latinosodtunk el mint egyesek. A latina allitolag a hatalmi nyelv a grek meg a bolcsesseg nyelve, modja Pap gabors s ezert van a koronan is 2 nyelv.

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2017.03.27. 22:07:12

azt a koronat a 16ik szazad utan csinaltak Tsiga valamit kodol nem kereszkeny hokuszpok

meg ha az ungur nyelv megint annyira uber antik akkor me kell grik meg latin iras?D szoval valszeg azutai mikor megcsinaltak ezeket a langvigeket [Fomi es aszongya kitalalt nyelvek]

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2017.03.28. 08:43:12

@hun77: "azt a koronat a 16ik szazad utan csinaltak Tsiga valamit kodol nem kereszkeny hokuszpok"

ez nem igy van, ez ilyen Kozsdi zagyvasag. akkor csereltek ki a kepeket rajta, hogy meg van furva az igen.

azert latin s grek s nem ungur mert csak mi tudunk magyarul.

csak egy pelda: Megvalto, forditsd le mas nyelvekbe, illetve nezd meg ok hogyan fejezik ezt ki. Csak mi beszelunk Megvaltorol, megvaltasrol.
Megvalto=megvalt-oztat-o. az egyeduli kozelebb fogalom az az angol Redeemer, de a "redeem" az bevaltas, becsereles. Tehat a fogalaom mar serul. Mert Isten Fiaval nem csak hogy az emberiseg buneit es az emberek lelkeit bevaltotta Fiaval egyben Jezus a vilagot megvaltoztatta. Az eredeti a magyar fogalom.

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2017.03.28. 09:52:15

@Vágtázó Csiga: jo de akkor se tesz egy ungur regat mas nyelvu irast ember! D
kozsdinak amugy va;ahol igaza vanç csak mas dolgokba hulyeskedik az es

amugy varga tibi mongya hogy egy 1790 elotti abrazolason mar Fukaszek rajta vannak [vmeik Turultv-s eloadasba nemreg asszem] - de csak 1700 bol az es

1700 utan csinaltak akkor de biztos nem '1500 elot''

amugy az a revai peti se letezett lehet

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2017.03.28. 17:29:43

@hun77: " jo de akkor se tesz egy ungur regat mas nyelvu irast ember!"

Gondolj bele, ez volt az egyeduli modja hogy hitelesen elfogadjak nygaton is mint keleten.

Masreszt, tod te is, valszeg mi csinaltuk nekik a latis s a grek nyelvet is. Ha Ciril es Method az Atilla vagy esetleg Aladar akkor vilagos.

Meg ott vannak a Konstantinos ermek is, s Konstantin meg Atilla. Ezek votlak a kozvetito nyelvek. S a latin hicatalos nyelvel is ez volt, mert ok tul suketek hogy ertsek a magyart, igy lesz a latin hicvatalos igazgatasi (!) nyelv.

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2017.03.28. 17:31:02

Varga Tibirol meg csak annyit hogy ahany uj felvetele jelenik meg a halon mindegyikbe leszolja Pap Gaborekat. MAr kezd gyanus lenni. S o s bakayt tettek be a magyar vilagkongresszusba is. S meg o beszel a komcsi nyalasokrol...

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2017.03.31. 20:13:40

youtu.be/f2LsuWTYSt8?t=4475

flet ort Tsiga XD, ez igaz lehet hogy a gipiesszeket kikapcsojak? nezzeg

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2017.04.01. 16:02:35

ja :) neztem Varga Geza eloadasat, o meg sarkokrol beszel.
sarok - sark-any

vannak azok a gargoyle-ok, azokat is a hazak sarkara szoktak epiteni altalaban. Igaz a srakany altalaban tuzet kop s nem vizet. de ha van egyik, masiknak is kene lennie.

en.wikipedia.org/wiki/Gargoyle
hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADzk%C3%B6p%C5%91

www.youtube.com/watch?v=NKYORYz38_0

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2017.04.01. 16:04:33

A magyar népmesék visszatérő negatív szereplője a többfejű sárkány. A sárkány szó Erdélyben forgószelet is jelent és a magyar mesékben a sárkány gyakran forgószélben érkezik. Ez a jelentésbeli átfedés más népeknél is megfigyelhető, a török nyelvek egy részében „sárkány, vízisikló” jelentésű sazagan szó a dobrudzsai kipcsak Cetsan törzsnél vihar és zápor előtti forgószelet jelent.[5] Az időjárás és a sárkány közti kapcsolatot a hettita mitológiában Illujankasz mutatja először, a Viharisten legyőzője. A korábbi sárkányok és sárkányszerű lények inkább a bölcsesség vagy az őskáosz megszemélyesítői voltak.

hu.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1rk%C3%A1ny

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2017.04.02. 16:41:10

www.youtube.com/watch?v=bDWRs90fqx8&t=528s

pierr es heliczentrikus a flett ort szempontjabol XD

Sanyo ba kitiltott vagy mittom

akartam irni oda hogya poiana romanu tisztas azaz ahova besut a nap<->pan[poen,panon]

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2017.04.02. 16:41:41

az a varga geza eloadas ho van?

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2017.04.03. 11:50:29

pan-on = pan-hon, ahogy mondta Zentai pun-hon tehat fon-iciai

fön - fény,

de ha tovabb ragozzuk akkor f->b, n->r bar

BRillians, angol BRight, annyi mint fenyes csillogo

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2017.04.06. 07:37:16

@Vágtázó Csiga: esszevissza van minden kavarva azett a skotok es izelnek nemreg aszt olvastam hogy jeruzsalem skotlandon vot

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2017.04.24. 19:33:53

Egyiptomi zsukak
www.youtube.com/watch?v=oSEE3nm1D5U

arrol tudsz-e hogy a Sumerok is klonoztak embereket vagy valami ilyesmi?

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2017.04.27. 17:53:24

HaVaSaL(fold)-VaLaHuS?
Lehetseges-e? Nem lenne nagy csoda
Mint peldaul Kolozsvar-bol is ki van hagyva a var,

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2017.05.04. 15:02:33

@Vágtázó Csiga: hallottam de nemtom mia

ereszzel judas priszt tsiga

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2017.05.04. 20:01:00

nem vagyok yul oda Judasert, igy sem ugy sem. mint ahogy Pap Gabor mondogatni szokta, mahonap szentet avatnak belole.

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2017.05.04. 20:07:45

Mongol birodalom=Szeljuk birodalom

mongol 162 tart, Szeljuk 157. Kulonbseg 5 ev :) ez LOL
1194(Szeljuk vege)-1206(mongol kezdete)=12

en.wikipedia.org/wiki/Seljuk_Empire
en.wikipedia.org/wiki/Mongol_Empire

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2017.05.05. 10:32:28

seljuk lehet szelt kelta juk az gaura romanu keleti ungur mi?

a mongol a nyugati mogol magyar amurg romanu nyugat

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2017.05.07. 19:34:14

@hun77: "seljuk lehet szelt kelta juk"

:D elegge hasonlit zerintem a szilagyra

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2017.05.13. 11:42:00

@Vágtázó Csiga: azt man mondtak nem amit az az oreg mond_

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2017.05.13. 11:43:55

az es lehet van valami olah kavarek es a szikulokba , a gagya az a harisnya es olyan meg nehan szo - lehet nagy arat fizetunk azer hogy a szikulok lejenek a legfaszabbak osiek stb holott a tobbi turansilvaniai ungur [ azaz a szorvany] azok az igazi szikulok erdely solakoi agaturok stb

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2017.05.13. 12:37:22

nem lehet kibogozni. a fo az hogy mindig magyat magyar ellen uszitsanak, meg ki az igazibb stb.
szerintem forditva lehet, havasalfoldon is eltek szekelyek. valami olyasmi lehet mint mondjuk mostan behoznak az el olahositott csangokat s rank uszitanak. kulonben a VaLaH is VaRaG-UGoR. de hat a szaszok sem szafoldrol jottek, hanem flandriabol meg bajororszagbol.

sajons az oreg a finnugor zsukat nyomja, s ez is biceg hogy a szekelyek gyepu vedok meg ide lettek be hozva.
a magyar es a szekely az egybe tartozo par.

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2017.05.13. 12:38:00

@hun77: "tegyel dark readert Tsiga fasza "

van ilyesmim, de csak juhtyubra.

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2017.05.16. 21:40:40

www.youtube.com/watch?v=OiFqIAUHpg4
www.youtube.com/watch?v=rNU3-pVHv38

Ezt ismerted ugye?

Kham, Shem, Jafet.
Kham - Kiment(kezdemenyezo) avagy Hun,
Shem - Semmito, lebonto avagy Szem ami=Mag(Magyar/Szabir)
Jafet- Javito... ez mi lehet?

Az elso ketto mar megvolt :)
A masik logika szerint aBrahma-Avarhun, Visnu-Besenyo, Siva-Szabir (Magyar, mondom en). Akkor Jafet=Visnu-Besenyo???

Visnu a fenntarto ero, „aki mindent áthat, mindenbe behatol”, azaz a Brahman, a végső valóság megtestesítője."
Az o utolso avatarja Kalki, a feher lovas, aki a vilagvegen minden gonoszat elpusztit.

hu.wikipedia.org/wiki/Visnu
hu.wikipedia.org/wiki/Kalki

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2017.05.16. 21:46:31

Besenyo-Bese - Csab-Csaba kiralyfi? Hmmm

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2017.05.29. 14:44:25

@Vágtázó Csiga: ezt mar nyomjak kb 3 eve a jutubon es vannak videak, meg az a Roxin es

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2017.06.02. 14:11:00

@Vágtázó Csiga: nem mond semmi olyant te mit vttel eszre>?

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2017.06.06. 21:36:01

mar nem sokaig fogjak szenyezni a levegot ugy sem

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2017.06.07. 10:34:54

Bogar mondokat itten valamiket :)
www.youtube.com/watch?v=L-DLTXqxCMs

Nehany evfordulo:
Trianon 1918-1920: 2018-2020 - 100
Mohacsi csata 1526-2026 - 500
Pozsonyi csata: 907-2017 - 1110
Magyarok bejovetele 895-2020 - 1125
Szent László-emlékév 2017: trónra lépésének 940., szentté avatásának 825.

meg van valami?

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2017.06.07. 20:25:17

www.youtube.com/watch?v=x0xtq-0gCsc&feature=youtu.be&t=1036

ezeket honnat szedik te? valaki besunnyogja a koztudatba gondolom mint anno hogy ''szadam huszein valamit tud a magyarokrol'', marmint az oridzs stb

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2017.06.07. 21:44:28

az ilyenek mint ez terjesztik az ilyen hulyesgeket. itt is van egy ilyen elodasa. a vege fele asszondja hogy horozont az hor=nap izzast ont. meg hortobagy az nap tavat bagyaszt.
www.youtube.com/watch?v=0O6oKSiV_kc

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2017.06.08. 11:36:07

varj me nem jol linket tettem be, pityinnal van a kep a feszbukon hogy aszongya hogy az oroszok nem irtak ala trianont [villasbeczyt veletlenul tettem be[

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2017.06.08. 13:43:25

ezt a dumat en is hallottam regebben. a fax se tudja ha igaz. ebben az eloadasban is emlitesre esik, valahol a vege fele asszem.
www.youtube.com/watch?v=WmaFG5oJeUo

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2017.06.09. 19:27:36

valszeg nem momdta soha

most oudod hogy van, allitjak at a dolgokot az oroszokra hogy most ok a jo csorok stb , Fomenko es azert jelent meg , a nyugat meg a rosz aki hamisitott tortenerlmet es stb

ahogy Gabi ba mondta mindegy megettunk mit jacodnak az 1ik zuck masik zach stb

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2017.06.11. 22:48:14

errol az otodok vilag eljovetelrol hallottal-e?
www.youtube.com/watch?v=GJjKxIcVGNs

www.wakingtimes.com/2016/01/14/6-ways-to-transition-from-the-fourth-into-the-fifth-world/
http://5thworld.com/Paradigm/Postings/!Expectations/Hopi%20Prophecy.htm

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2017.06.13. 21:34:38

ismered ezt az Eucharisztikus dolgot. Amolyan kereszteny vilagkongresszus. 2020-ban lesz BP-n. '38-ban volt meg. '39-ben kitort a vh.
Erdekes hogy akkor is e smost is az elotte levo Fulop szigeteken volt

33-ik es 34-is es most 51-ik, 52-ik
en.wikipedia.org/wiki/Eucharistic_Congress

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2017.06.19. 21:41:59

vimeo.com/magyartaltos

ez a zoldal es eltunt v mittom, de itt toltohet ullatom

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2017.06.22. 16:50:19

youtu.be/BK0ezej03lk?t=233

eger leirasa

ebbol es laccik valami fontosabb lehetett nem valami csokott var ott eszakon [''eger'']

1476ba Stefan cel mare valameik varat nem tuttak a turkok elfoglalni asszem Szucsavat

76 ev a kulonbseg

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2017.06.22. 16:53:35

szűcs varrga eger szűcs vára

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2017.06.30. 22:24:17

@Vágtázó Csiga: az a terkep lehet valodibb mint ajelenlegi tortenelem xd

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2017.07.05. 09:29:28

micsoda barmok baszki. ezek ha talalnak egy neger afrikaban es egyet ausztraliaban, rafogjak hogy onnan jott.

www.youtube.com/watch?v=ikODMvw76j4

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2017.07.05. 19:21:59

@Vágtázó Csiga: erossen nyomatjak mind az ijen hungari hungarian izeket , ezzekkel es terelnek stb

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2017.07.09. 10:14:21

Lattam egy eloadast eloben Bor Gergelyel, sajnos nem elejitol...

nehany erdekesseg:
Partus - paraszt
Kabar - kabir-kobra
Goy-golya

Herakles - eros oklos

A feher kigyo nepmeset is elemezte, csak en nem lattam... :)

Ez biztos Pendragon, feher sarkany lehet.

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2017.07.09. 10:15:49

Parthia - Carpathia
Vegvari Jozsef szerint a parast angolul priest

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2017.07.09. 10:22:03

s meg mondott egy dolgot, amit vagy forditva mondta vagy en nem ertem.

van a harom teso, agathyrs (amire valami Tanages vagy tonages nepet mondott man nem tom), galeonos meg skuthos. skuthosnak ket kolyke, napos es palos.
s asszondja palos az nimrod a nap, s napos a hold.
erre vakarom a fejem... nem forditva kene legyen> ha mar napos az nem a nap???

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2017.07.11. 06:37:54

@Vágtázó Csiga: s oroszul legalabbes Posta mondta vot hogy krisztyan a paraszt

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2017.07.11. 06:39:01

amugy miccosz a holdnak sajat fenye van? aszongyak a feltt ortodok D

s telleg hogy vilafitsa meg annyira az olyan homokos helyet hogy visszaverje?

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2017.07.16. 19:10:49

archiregnum csak latinu valakit ha tucc forditasd le