Szakrális Uralom

"Aki történetet ír, módját ejti annak, hogy a múlttól megszabaduljon." -Goethe +++++++++++++++++++++ Magyar ősmúlt, történelem hamisítás, kitalált középkor. Hamis történelem.

Új hozzászóllások

=>>>EXTRA HUNGARIAM NON EST VITA, SI EST VITA, NON EST ITA.<<<=

2016.02.26. 19:36 Vágtázó Csiga

ISTEN OSTORA - ATILLA ÉBRESZTÉSE

twins_on_a_coin_ikrek.jpg

 

~A MAGYAROK KERESZTÚTJÁRÁSA~

 

isten_ostora_kicsi.jpg

 

" CSILLAG ESIK, FÖLD RENG: JÖTT ÉVE CSUDÁKNAK!

IHOL ÉN, IHOL ÉN, PŐRÖLYJE VILÁGNAK!

SARKAM ALÁ ÉN A NEMZETEKET HAJTOM:

NINCS A KEREK FÖLDNEK URA, KÍVÜL RAJTAM! "

( ARANY JÁNOS )

 

Egy kis asztrológia röviden. A magyar nép lovas-nyilas nép. Ez által a Nyilas jegy alá tartozik. A Tejút rendszerünk központjából irányuló erők pont a Nyilas jegyen keresztül érkeznek be Naprendszerünkbe. Minden jegynek van egy szellemisége (szellemi jelleme) és testisége. Így adódik hogy a Nyilas az Ikrekben testesül meg. Ez mindig a szemben lévő jegyben történik. „Hunor és Magor két szép dali, Hunok s Magyarok ősei. Apjuk Nimród, a Világ első királya, aki nagy vadász vala.” S itt a vadászatot nem a “modern” vad elejtésére (azaz megölésére) kell érteni, hanem az űzésére, mint ahogy a két testvér is űzi szüntelenül a Csodaszarvast. Nagy lesz azoknak csodálkozása és rémülete mikor nem hogy csak az ítéletidő (amiben különben folyton benne vagyunk asztronómiai(!) helyezkedésünk miatt, Halak korszaka amely Jézus születésével indult) eljön, hanem az egész Magyarságban ez meg fog testesülni. Ezért is félnek sokan annyira, nem tiszta lelkiismeretük. S azért gyűlölik annyira a Magyarságot mert állandóan rothadt, sötét lelkiismeretükre emlékezteti őket. A valóságot nem lehet megváltoztatni, az igazságot sem. Egy az Isten, Egy az Igazság. Ők ebbe őrülnek bele. S mivel eszeveszettek, más megoldásuk nincsen csak a Magyarság folytonos gyötrése és majmolása. A világ számára ebből a szempontból van a Magyarság bemutatva. Az emberiség világnézetét is csak az ők szempontjuk határozza meg. De az is ahogyan a Magyarságot látják ugyan csak a torz meglátásukról árulkodik. Amit lép a Magyar, ők is, csak éppen fonákját. Ahogy valamit mozgolódik a Magyarság, már ők is ugyan azt öklendezik csak saját szempontjukból való tálalásban. Vakságuk miatt és istentelenségük miatt Természetesen képtelenek felfogni hogy ami adatik az csak fentről adatik. Ők sajnos már nem fognak megváltozni csak ha megváltozik a Világ. Ezért szükséges a Világmegváltó. (amit ők nem fogadtak és nem fogadnak el) Megváltozásuk csak álca, becsapás. Szenvedésük a Jézusi szenvedés utánzása.

 

Az Ikrek csillagképet általában kezükben ostorral és egy ütő fegyverrel szokás ábrázolni. Ezért Atilla is maga “Flagellum Dei et Malleus Orbis”, Isten Ostora és Világnak Pőrölye. Ez szórványosan Európában itt-ott megmaradt. Mintha az Atilla kultusz szét eset volna, s hol ezt tartották meg, hol meg amazt, de ha összekerülnek az elemek, kiadják az egészet.

 

Uther – Odin – Atilla, Arthur – Thor – Aladár. Uther Pendragon Arthur Király apja. A Pendragon fő vagy nagy sárkányt jelentene, de inkább a „pen” fehéret jelent. Fény-pen. Odin a Skandináv mitológiából ismeretes. Hangtanilag a nevek megegyeznek. uTHeR – aTiL – oDiN. Atillának van egy Athair változata is, ahogy Etel, Itil vagy Etzel is. Odin fia Thor, neki egy hatalmas nagy pőrölye van. Atilla idősebbik fia Aladár, Csaba pedig a fiatalabbik. Mint a népmesék hagyománya szerint mindig a fiatalabbik győz. S Csaba Királyfi az ki a Csillagösvényen vissza-vissza tér.

 

 

PŐRÖLY - fn. tt. pőröly-t, tb. ~ök, harm. szr. ~e. A hámorokban és kovácsoknál, nagy, nehéz vas kalapács. Pőrölylyel verni, lapítani a vasat.Úgy látszik, hogy nem egyéb mint némi hangváltozattal: verő, és csak ugyan palóczosan: pőrő-nek mondják. A persában veria Beregszászi szerént am. a német Hammer. Vannak, kik a német Prellhammer szóból származtatják, mely a vashámorokban mintegy két mázsás kalapácsot jelent. (Heyse). Ide sorozhatjuk Dankovszky után a szláv prelik szót is. (Czuczor Gergely, Fogarasi János: A magyar nyelv szótára. 1862 )

 

 

De ne feledjük Isten Kardját sem. Az európai hagyományban van még egy ilyen, ez az Excalibur vagy Escalibur. Neve értelmét rejtély ködösíti. Lássuk csak a Magyar nyelv segítségével mit tudunk kihámozni. Az „x” hang az egy összetett hang, „iksz”.

 

eSCaLiBuR, mintha két részből állna, az első az „escal”. Ennek gyöke nem más mint a „SCL”. eSCaL – SeCeL (Székely). Más nem is jöhetne eszébe egy Magyar embernek, még ha túlzásnak is tűnne, miért is nem feltételezhető? A „BuR” második részt is felbonthatjuk, egyszer így lesz hogy eSCaLiB, ebben az esetben az „ib” ugyan az mint az -av, -ab végződések, ami atyától való, törzsből, nemzetségbelit jelent. A végén az „uR” az megfelelhető a Magyar úr szavunknak. Tehát az Ecsalubir jelentése: Székely atyától vagy torzsból való úr, vezér. Ki is volt Atilla sármázásilag? Görög névvel illetve Szkíta, Perzsául kifejezve Saka, s ez mind Székelyt jelent. S fővárosa neve? Sicambria. Még pont ugyan az mint az Escalibur csak „M”-el hangosítva „L” helyett. Ennyi véletlen nem lehet!

 

Egy másik lehetséges megfejtés az Ikrek csillagkép két főcsillagának neve, Castor és Pollux. cASTOR – ostor, Pollux lehet akár pallos. „Flagellum Dei et Malleus Orbis”. A „malleus” a pőröly, de lehet bármilyen ütésre használt fegyver. Legyen kard, mint az Isten Kardja, vagy egy bunkó, s akár egy fokos. A pallos csak ugyan ebbe a csoportba tartozik. Nagyon érdekes ha e két nevet, Castor és Polluxot összeolvassuk némi torzulással, csak az Escaliburhoz kötünk ki. CaSToR-PoLluX - eSCaLi-BoRuS. Az „iksz” itt egyszerű „sz”-re vált. S hogy is van az európai hagyományban? Van egy Arthur kinek Isten Kardja adatik, s van egy Thor kinek pőrölye a fegyvere. Atilla pedig Isten Ostora. Az összekötő kapocs tehát Atilla, kinél mind kettő megtalálható. Illetve Ikersége (Castor és Pollux, nálunk Hunor és Magor) az amely egységesíti a földrész műveltséget és hagyományát, mégpedig azt visszairányítva a Nyilas (nyílás) csillagképhez. Ahogy előbb említve volt az Ikrek a Nyilas testi vetülete ebben a összefüggésben. Nem is csoda éppen Atillától akarják Európát kiherélni és úgy tanítva a történelmet mintha nem is létezne, s ha mégis, akkor megvetően állítják be. Barbár, műveletlen, bunkó, a fő rossz aki a „nagyságos római civilizáció” rombolója. De az Isten szerelmére, Róma az Antikrisztus aki felfeszítette Jézust!!! S itt van az ikerség megtestesítője, Jézus és Atilla. S ha Atillát majd hogy teljesen eltüntették, Jézus még mindig van. S amíg van az egyik van a másik is. Ez egy tengely, egy pólus! Pollux. Egy tengely még lehet forgástengelynek is nevezni. Felvethető hogy: FoRGáS – PoLlUKS.

 

Figyeljük csak hogy a CaSToR névben nem csak Magyar fűl lelheti fel az oSToR szót, hanem némi hangugratással, hangátvetéssel a Krisztus nevét is! CaSToR – CriST. Ha ostor akkor Atilla. A Megváltó mindig egy fordulatot hoz, Pollux tehát Jézus is lehet. De ha pallos vagy „Malleus”, azaz pőröly, akkor már Atilla. Ez a kettősség, ikerség a Jézusi, megváltói szerep oda vissza lüktető minősége. Ezt igazolja a Castor és Pollux (Dioszkuroszok) mitológiája is. Csak röviden: az egyik közülük (Castor) Tündareósz (Tyndareus) halandó fia volt, míg Pollux maga Zeus halhatatlan fia! Castor halálakor Pollux atyját felkérte megoszthassa halhatatlanságát testvérével, s így kerültek fel a csillagos égre az Ikrek csillagképeként. Pap Gábor tolmácsolásában Jézus nevét ugyan csak lehet értelmezni, s így megkapjuk a következő megfejtést: JéZuS KRiSZTuS – eGYeZő KeReSZTeZő (ez a cikk itt olvasható: Egyező és Keresztező)

 

Jézus & Atilla meggúnyolása

 

the-mocking-of-christ-the-man-of-sorrows02.jpg

 atilla_gunyolva02.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

A történelemben két annyira megcsúfolt és meggúnyolt személy nincs mint Jézus és Atilla. Nem is csoda, hisz a kettő együvé tartozik mint láttuk. Ezért mindkettőjüket teljesen torzul kell az emberekbe elültetni, majd a hivatalos intézményesített változat megmondja hogy s mint. Másképp maga az emberiség magára találna. A gúnyolódás a tudatlan, lelkivilág nélküli lény viselkedése. Jó nagyokat lehet röhögni a Teremtésen, a Megváltón, meg az Isten Ostorán. Majd ha jön a következmény, mindig más a hibás. Azok emberellenes gyűlölte akik a Római szellemiséggel, tehát maga az Antikrisztussal, azonosulnak, még szóra sem méltók. Vak vezet világtalant. S ők a “nagy keresztények”, s mások a “nagy barbárok”. Soha észre sem véve hogy milyen úton járnak. Természetesen állandóan folytatódik a “barbárok” ördögösítése. Észre lehet venni hogy minden európai nemzet “barbár”. Legyen az Kelta, Viking, Vandál, Szász s akár Szláv, befejezőlég a Hun s a Magyar. Mind “barbár” s csak a “dicsőséges Róma” a végtelen fény s a civilizáció netovábbja. Holott a kép éppen fordítva fest. E kaptafa szerint lesznek a Világ többi ős lakosai is “barbárok”. Az Indián, afrikai, Ausztrál bennszülött s mások. Ez egy lepel, amely az igazságot fedi s a gazságot tünteti valósnak. Az igazság örök. S mi a civilizált? A tömeggyilkosság, a rabszolgatartás, az elzüllöttség, az erkölcstelenség, a kifosztás, a lemészárlás, a rombolás. Róma – romboló. Romba döntötte a Teremtést, magának is csak romjai hevernek, sajnos pokoli szellemisége mindig köztünk kuszál. S a magasztos Római civilizáció legmagasztosabb cselekedete mi is volt? A Megváltó félfeszítése. Nehogy valaki is azt higgye ők rosszak vagy istentelenek! Ah, dehogy. A pszichopata soha sem az. Nem bírják az igazságot. (“Én vagyok az út, az igazság, a fény” ~ János 14:6) Illetve fel sem ismerik. Pontosabban, nem bírják ha valaki mást mond, mást állít mit ők. Ha Jézus nem a Mennyek Országáról beszélt volna, megváltásról, szeretetről s nem az Atya küldöttje lett volna hanem a Római Birodalom örökkévalóságáról amely örök életet ígér, s a Cézár isteni mivoltáról és dicsőségéről és Róma fényéről, akkor lehet még akár Cézár is lehetett volna. Na, nem kell félni. De ilyen a zsarnok, nem szereti ha valaki mást mond, nem szereti a változást. Szerencsétlenségére az egyedüli folytonos a Világban a változás. Akár lehetne így is fogalmazni: egyedüli változatlan a változás. S keserves küszködése a változás megállítására jellemzi Világunkat, a civilizációnak nevezett torzszülöttet. Ahol a szolgalelkűség a szabadság, a hamisság az igazság, s az élet bűn.

 

 

"És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, a ki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének." ~ Janos 12:9

 

„Miért nem értitek az én beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat.

Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.

Mivelhogy pedig én igazságot szólok, nem hisztek nékem.” ~ Janos 8:43-45

 

Ezennel megy a végtelen hazudozás, s a saját hazugságaik hálójában belegabalyodva. Nem túl “elegáns” bevallani nem létezett semmifele Gót, Ostro Gót vagy Visi Gót, mert akkor lehull a lepel, szét esik a kártyavár. Ostro Gót az Fekete Hun(Magyar), Visi Gót az Fehér Hun(Magyar). Pont ugyan ez áll fenn vallási szempontból, az intézményesített vallás sohasem fogja bevallani hogy pont ők feszítették keresztre Krisztust, pont ők érettük jött a Megváltó a Földre. Hoppá!

 

De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, a kik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be.” ~ Mate 23:13

Vak vezérek, a kik megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek.” ~ Mate 23:24

 

 

Most még csak egyelőre "félmajom mongoloid barbárok" lehetünk, ha majd megtelik Európa „bevándorlókkal”, majd végre valahára lehet a Magyar is európai (még így sem biztos). Persze ez ellentmondás, hisz a bevándoroltatás éppen legfőbb célja a Magyar megszüntetése. Csak az ember nem érti hogy akarnák egyesek az Isten Teremtését megszüntetni? Ha benne élnek és részei, a Teremtés és a Teremtő pedig EGYek. Kéne valaki szóljon már nekik… Túl el vannak bizakodva, nem veszik figyelemben hogy az utolsó két évezred a kegyelem évezrede volt. Azt hiszik örökké tartani fog a gyilkolászás, a rombolás s a hazudozás, az életellenesség.

 

Az emberiség mesterséges beállítása egyszerűen olyan hogy kedvezzen a betolakodónak. S ha az emberek nem tartják be, nem jó keresztények, nem elég idegenszeretők. (ezt úgy általában mi ránk szokták sózni) Csak azért felmerülne egy kérdés, az idegen mikor lesz jó őslakos szerető? A korszak törvénye mindenkire vonatkozik, a kegyelmesség a Jézusi szeretet. De idiótának nem kell lenni! Régebben még idegenek sem voltak, az őslakos fogalom is csak a betolakodóval jelenik meg. „Neked akkor is szeretned kell ha nem tetszik.” Meg a bajos, mézes-mázos feltétel nélküli szeretet (erről egy cikk: Jézusi szeretet avagy játsszunk kékesdit). Ez is a Jézus szellemiségének félremagyarázása, kihasználása. Csak hogy az milyen szeretet? A kényszer szeretet nem szeretet! A valós tapasztalat mit mutat? A rossz már alig várja hogy szeressék és állandóan megbocsájtsanak, majd jöhet az újabb rossz cselekedet. Pont mint egy csintalan, rosszalkodó kisgyermek. Sőt, még fel van háborodva ha nem így történik. Mind ez az önvédelem megszüntetését, legyengítését célozza meg. Ellenben evvel saját magával szúr ki, mert fejletlen marad szellemileg. Ez a parazita születése.

 

antikrisztus_sarkany_fejei.jpg

Az Antikrisztus három feje: Róma, Köln, Konstantinápoly

 

Ebből a kiút az igazság felismerése. Egy az Igazság! Ez egyesítheti csak igazán össze az embereket. Szempontok lehetnek, de az a részlegesség, amely személy szinten történik. A nyár meleg, a tél hideg, függetlenül kinek hogy és miként tetszik. Fel kell ismerni a sárkányt. Régebben a sárkány csodálatos három feje Róma, Köln, Konstantinápoly volt, akik segítőként beveszik Kievet is. Most sincs különbül. Róma, Moszkova, Isztambul(?). S újból két istentelen közt. A hatalmas nagy „keresztények” (katolikus, ortodox) akik támogatják Bizáncot (értsd Iszlám), s majd ráfogják mi állunk velük pajtásságban hogy romboljuk szét az évezredes Keresztény Európát, amit „ők építettek”. Csak hogy ez nem keresztény és nem Európa, annak alapító atyja Atilla volt. Római-Német birodalom Kievi Rusz, Bizánc, Ocsmány (elnézést Oszmán) betörés. Ez most egy visszajátszás vagy csak a szokásos deja-vu érzés? Felfeszítették Jézust mert nem kellett nekik sem a megváltásból, sem az igazságból. Ezért gyűlölik a Magyarokat, a Magyar s a Hun szellemiséget. Csak nagy lesz a meglepetésük mikor az egész nemzet fel fog támadni Jézus és Atilla szellemiségével (azaz Isten szellemiségével) átitatva.

 

 

AZ IGAZSÁG MINDIG GYŐZ!!!

 

Mit keresitek a holtak közt az élőt?”

~ Lukács 24:5

 

 

hiszek_egy_hazaban.jpg

 

 

 

Szántai Lajos – Magyarság Keresztútja

 

Stáció

Jézus életében

A magyar nemzet életében

1.

Jézust elítélik és Jézus elfogadja az ítéletet.

Atillának Róma falai alatt megjelenik Jézus Krisztus angyala, és Atilla elvállal egy sorsot.

2.

Jézus felveszi a keresztet.

A magyarság visszatér a Kárpát-medencébe.

3.

Jézus először esik el a kereszttel.

Bulcsú kivégzése.

4.

Jézus találkozik legszentebb édesanyjával.

Szent István azonosítja az ősök Boldogasszonyát Szűz Máriával.

5.

Jézusnak segít a keresztvitelben Simon.

Szent László a kereszténység legnagyobb védelmezője saját korában.

6.

Veronika kendőjével letörli Jézus homlokát.

IV. Béla megmutatja a világnak a magyarság igazi arcát.

7.

Jézus másodjára esik el a kereszttel.

Kihal az Árpádház férfi ága.

8.

Jézus megvigasztalja a jeruzsálemi asszonyokat.

Mátyás király az igazságos, az igazság szavával vigasztalja a nemzetet.

9.

Jézus harmadszor esik el a kereszttel.

1521. augusztus 29. Nádorfehérvár eleste
1526. augusztus 29. Mohács, a király és a nemesség eleste
1541. augusztus 29. Buda eleste.

10.

Jézust megfosztják ruháitól.

A nemzetet megfosztják váraitól, ékességeitől, történelmétől, múltjától.

11.

Jézust keresztre feszítik.

1920. június 4. Trianon

12.

Jézus meghal a kereszten.

1956! Ezt a nemzethalált - bár élőként - a nemzet átéli.

13.

Jézust leveszik a keresztről édesanyja ölébe helyezik.

A Magyar Szent Korona hazatér 1978-ban, majd 2000-ben a múzeumból áthelyezik az Országházba.

14.

Jézust sírba teszik.

Magyarország az Európai Unióba tétetik.

15.

Feltámadás

Feltámadás

 

 

 

Pap Gábor & Volter Kálmán – Magyarság Keresztútja

 

Stáció

Jézus életében

A magyar nemzet életében

1.

Jézust elítélik és Jézus elfogadja az ítéletet.

Atilla megkegyelmez Rómának.

2.

Jézus felveszi a keresztet.

Árpád magyarjai visszatérnek a Kárpát-medencébe.

3.

Jézus először esik el a kereszttel.

Bulcsú és Lehel kivégzése Augsburgban.

4.

Jézus találkozik legszentebb édesanyjával.

Szent István felajánlja a Szent Koronát és az országot Boldogasszony Anyánknak azonosítva őt Szűz Máriával.

5.

Jézusnak segít a keresztvitelben Simon.

Szent László Krisztusi sors megélése.

6.

Veronika kendőjével letörli Jézus homlokát.

Mátyás Király értékmentő cselekedetei.

7.

Jézus másodjára esik el a kereszttel.

II. Rákóczi szabadságharca.

8.

Jézus megvigasztalja a jeruzsálemi asszonyokat.

Mária Terézia megvigasztalása a Magyar nemzet által.

9.

Jézus harmadszor esik el a kereszttel.

'48-'49-es Szabadságharc.

10.

Jézust megfosztják ruháitól.

1920. június 4. Trianon

11.

Jézust keresztre feszítik.

1956

12.

Jézus meghal a kereszten.

Öt millió csecsemő meggyilkolása anyaméhben.

13.

Jézust leveszik a keresztről édesanyja ölébe helyezik.

Mária az Országát siratja. (A haza kiárusítása a „rendszerváltás” idején)

14.

Jézust sírba teszik.

Európai Unióba való csatlakozás.

15.

Feltámadás

Feltámadás

 

 

 

Lajdi Péter - Magyarság Keresztútja

 

Stáció

Jézus életében

A magyar nemzet életében

1.

Jézust elítélik és Jézus elfogadja az ítéletet.

Atilla megkegyelmez Rómának Jézus kérésére.

2.

Jézus felveszi a keresztet.

Álmos és Árpád magyarjai képében Nemzetünk, a Népek Krisztusa vállára veszi keresztjét visszatérve az őshazába.

3.

Jézus először esik el a kereszttel.

Nyugati hittérítő papok kitartó aknamunkával a szabadnak született, szkíta-keresztény Magyar Nemzetet a zsidókereszténység feudális rabszolgaságának jármába kényszerítik.

4.

Jézus találkozik legszentebb édesanyjával.

Szent István a Boldogasszony kezébe és oltalmába ajánlja országát, népét és a Szent Koronát.

5.

Jézusnak segít a keresztvitelben Simon.

1250-ben IV. Béla táltoskirályunk uralkodása és oltalma alatt megalakul a pilisi pálos „szerzetesrend”.

6.

Veronika kendőjével letörli Jézus homlokát.

Árpádházi Szent Erzsébet jézusi magatartásmodellt él meg személyes életpéldája által.

7.

Jézus másodjára esik el a kereszttel.

Tatárjárás 1241-1242. A pápa „őszentsége” felbujtására és a nyugati zsidókeresztény hatalmak örömére Batu kán lerohanja a Magyar Királyságot.

8.

Jézus megvigasztalja a jeruzsálemi asszonyokat.

Hunyadi Mátyás király az atillai minőségek egy személyben való újraszületése.

9.

Jézus harmadszor esik el a kereszttel.

1526. augusztus 29. Mohács, a király és a nemesség eleste

10.

Jézust megfosztják ruháitól.

A Mohács utáni évszázadok. A „két pogány közt”.1703 - 1711 között a Rákóczi Ferenc szabadságharc. 1848-1849 forradalom és szabadságharc.

11.

Jézust keresztre feszítik.

1920. jún. 4. Trianon. Az 1500 éves Szakrális Hun-Avar-Magyar Királyság ártatlanul öt részre vagdalják.

12.

Jézus meghal a kereszten.

1956

13.

Jézust leveszik a keresztről édesanyja ölébe helyezik.

1956 novemberében, decemberében szovjet tankok által letiport és meggyilkolt Kis-Magyarországot Regnum Marianum Nagyasszonyának és Királynőjének, a fájdalmas Boldogasszonynak ölébe fektetik.

14.

Jézust sírba teszik.

2004 A legyöngített és a haldoklás utolsó stádiumába taszított Magyar Nemzet tetemét eltemetik az Európai Únió sírboltjában

15.

Feltámadás

A keresztút végén a sírbatételt törvényszerűen követi a feltámadás.”

 

521 komment

A bejegyzés trackback címe:

https://maghon.blog.hu/api/trackback/id/tr148422184

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2016.10.29. 16:18:21

elegem van mar ebbol a samanizmusbol, asszem az az uj finnugor elmelet

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2016.11.01. 20:52:26

www.youtube.com/watch?v=WV9m9k3L38s

Tibi varialja hogy gorogul a laci nev s mittom]

az jutott eszembe hogy Geza s Laszlo ugyebar

Laci fejere szall a zangyal a koronaval de lehet áz Ige'is benne van a dologban [osztan miaz nemtom]

geza<-->igaz.ige

laszlo-szoll,szall[a zangyal lefele]

de eszmbe jutott; zsig-mond

zsig,--->geza
mond-szoll

sala-mon---mondo ember szollo [lehet sala-mond xd]

a romanok mongyak hogy voltak nekik 'solomonar'-ok akik mentek az emberekhez s bajoltak velik mittom..]

mondom a jutubos romannak hogy de az akkor ungurul van me 'szoll' [amugy 'Maatyas alruhaban'' valszeg az es az]

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2016.11.01. 20:53:08

Szelestey Laszlo es monta hogy Sobri az 'beszelo volt''

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2016.11.02. 16:25:22

www.youtube.com/watch?v=Mi7jVojVhsI

a korona adas hamisittas

itt a konyv amit mond 45 pecnel
ia902608.us.archive.org/26/items/szentistvnkirly00kargoog/szentistvnkirly00kargoog.pdf

178 old

minden hazugsag oszevissza irtak mindent hogy ne tuggy eligazodni

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2016.11.02. 18:55:45

@hun77: ja nemetul sagen mondani asszem szoval akkor zsiga=salamon[d]

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2016.11.03. 17:46:10

@hun77: "laszlo-szoll,szall[a zangyal lefele]"

laszlo-raszall is lehet de en ugy latom lazar is az

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2016.11.03. 17:49:24

ezeket lattad? del amerikai tesok
www.youtube.com/playlist?list=PL2OSZzAJyoB0vah979ZLuRFrqjRYNG0Pi

az utolso 4 videt ma tettek fel, most fogom megnezni oket, meg van az az Ica kovek a dinok idejebol, az is jo

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2016.11.06. 19:29:16

@Vágtázó Csiga: ott a bovebb dolgok a szabiringyenblogon

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2016.11.07. 09:07:50

nem ugy ertettem hanem maga a szoveget amit betettela videokba, ha meg vannak-e meg,

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2016.11.14. 20:31:21

aszondja szantai mester hogy hogy "eszderas" sarkany!
s eszterhazi=sarkanyhazi

1:40:00
www.youtube.com/watch?v=jT3V2xej3ZU

ez nagyon hasonlit a "szeredas"-hoz
lehet a Szeret folyo neve is akkor az

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2016.11.17. 17:14:01

73ik oldal

1596ba a torok tamadasnak 2 iranya lesz''

1479-be is van olyan foras ami ezt irja

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2016.11.17. 17:15:29

74

ugy irnak itt is egy forasba minthe el se lenne foglalva Hungaria [16ik sz vege] - szal ebbol is laccik nem volt torok foglalas

Ehhez szorosan kapcsolódik az a
szerzőnk által szintén többször említett középkori eredetű
elképzelés, amely a legvitézebb nemzetként állítja be a Respublica Christianát
már évszázadok óta védelmező magyarokat. A gazdag és termékeny
Hungária több évszázados toposzához nyúlt vissza Frachetta, amikor a
hadászati szempontok között előkelő helyen említette az ország gazdagságát,
egész hadsereget eltartó képességét, aranyban gazdag bányá-
it, amelyek akár egy védekező, akár egy támadó hadsereg hadjáratának
költségeit is fedezni képesek.

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2016.11.17. 19:58:56

www.livesjournal.eu/library/lives8/brahr8/dangerous8.htm
www.livesjournal.eu/library/lives9/brahr9/2dangerous9.htm
''CONCLUSION

La vérité historique est souvent une fable convenue. – Napoleon Bonaparte.

This is especially true in the case of Tacitus, especially in the case of the manuscript Germania.
Even the most superficial but unbiased check of the facts shows that the majority of the classic texts, which are claimed to be found in some dust, humid, forgotten corners of the medieval monasteries, are actually forgeries – there is no need of any especial knowledge, just the common sense. This is also the main reason for the »scientific community« that any serious analysis as that of Ross, Hochart or Wiener is just ignored and not met with the counterarguments.''

a vegin irja [habar ezt linkeltem mintha]

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2016.11.20. 09:35:28

@Vágtázó Csiga: valsyeg ay Tsiga

eszembe jutott nezve ezt me emlitti a betyarokot www.youtube.com/watch?v=ZLoa_7xdLGM hogy ''rozsa sandor''

betyar-bathor-y
erzse [rozsa]-bet/bed[ang]=agy

m,eg ''szur'' - bathory erzsi megszurja magad vagy megszurjak nemtom

amugy sandor az andras es nem? ii andras kirajjal nincs valami kapcsolatba a rozsa? mintha rozsa keresztet emlegetet vona az a cseppet izenek kinezo ''kovacs Magyar Nandras''
www.youtube.com/watch?v=4eBAP3PEI_Y

nemtom lehet itt

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2016.11.20. 09:35:56

szoval lehet rozsa sanyi es kitalalt? simman eltom kebzelni

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2016.11.22. 18:58:13

maghreb.blog.hu/Juliuval mi lehet Tsiga? mongyuk en se vok sehol se most de mongyam ugy Juliu intelektualabb vot XD ,ar a netten es kerdezgetik ;atam vot meik nap

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2016.11.22. 18:59:08

amugy Juliu 47 czikk utan allt le - ennyi eves vot matyi s ati

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2016.11.22. 22:58:27

@hun77: "Juliuval mi lehet Tsiga?"
- elinditott egy lavinat, s most hallgat...

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2016.11.24. 11:27:33

@Vágtázó Csiga: ''elinditott egy lavinat, s most hallgat...'' xd

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2016.11.24. 13:25:59

www.egodeath.com/

ez az oldal aminn vot az a pauline epistles critica

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2016.11.30. 17:09:20

www.youtube.com/watch?v=6KTkmIzzasI

1345-276=1069

1068 a kerlesi kun vs laczi

1345 laczfi vezetesevel a tatarok ellen mikor Laczi megjelenik a fejik felett

ezt nemtom mondtuk e

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2016.12.04. 11:34:17

youtu.be/6KTkmIzzasI?t=1018

16;40 utan meginn mongya hogy 26ezer ev mittom asztro

azer mert a mohacsnal is 26 ezer ungur van meg egy torok kronika ha igaz az 1475-re is 26 ezer magyart ir stefan moldovai csatajanal
www.atacdeconstanta.ro/articole/3547-stefan-cel-mare-cel-mai-viteaz-luptator-impotriva-romanilor.html

Oastea lui Ştefan, bine echipată, conform cronicarului turc Kemal Paşa Zade, era formata din 14000 de moldoveni, alături de 26 000 de unguri conduşi de voievodul Transilvaniei, Balázs Magyar, 5000 de secui şi 2000 de polonezi. În urma luptei dintre cele două armate, care a avut loc la Vaslui, turcii au cunoscut cea mai dezastruoasă înfrângere din istoria lor, peste 40 000 de oameni fiind ucişi, iar alţi 4000 au căzut prizonieri. Victoria şi-a asumat-o însă regele Matei Corvin, care se lăuda în faţa papei că domnul Moldovei era unul din căpitanii săi.

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2016.12.04. 13:12:13

www.youtube.com/watch?v=6KTkmIzzasI

laci vs kun

sztem ez es valami mas;

kun-kony-ok [szog] s a lova 'szog''

vagy a kun bokaja ''anckle 'angolul'[angol/anckle/angle=szog] amugy

a boka is ''szogben van'' [ ott a lab hajlata 'terul el'']

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2016.12.04. 13:13:44

a kun ruhaja feszt piros ahogy Gabi ba mongya s Laci leanya 'vereske'azaz Piri mi? aki íren-e'lesz 'bizanczba'ez mi lehet?

piri-ne-usok az es?.._}

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2016.12.04. 13:18:09

https://www.youtube.com/watch?v=6KTkmIzzasI'

te latode amit beirtam? mert megfigyeltem hogy nekem laccik de mas account-rol nem

Ebola... 2016.12.17. 08:40:53

Hát én sohasem értettem hogy a fehér és a fekete magyarok az melyik rész. Míg nem elolvastam ezt és utánnagondoltam. Gondoltam megosztom.

Geographiai Tudománynak első kezdete HALABAN M D CC XLIX, 300 oldal:
A dunával két nagyobb réfzekre, neveztetvén az egyik réfze, melly Nap-kelet felé vagyon Felsőnek, a másik pedig, melly Nap -nyúgot felöl vagyon, Alsó Magyar orfzágnak.

AZAZ
2 részre oszlik Magyarország duna által.
Ami keletre van az felso magyarország. Ami nap nyugatra van az Also magyarország.

Al-só magyarország: Alsó
Al-szik
Nyug-szik Nyug-at
Fek-szik Fek-et-e (fek-hely-et)
Fekete magyarok

Felső magyarország: Felső→első
Fej-ső Fő (fel= Fő) (Fő magyarország, királyság, székhely, .....)
kel Kel-et
Fej-ér Fehér
Fehér (régen Fejér) magyarok

Ebola... 2016.12.17. 22:55:49

Írok még egy kis nyilvánvaló dolgot nektek, amin elgondolkodtam. Népmesékben van az a Hét fejű sárkány.

Szóval Magyarországon régen nagyon sok mocsár volt. A magyar körökön és Győrökön kívül mocsár volt ((Aminek a Csörsz árok is a tagja ) amiből volt 9 de lehet hogy régebben kevesebb éppen hét) Szóval a mocsárt mondhatták sárnak is(főleg az idegenek). A kány vagy inkább a kán (később lehetett belőle kány) azt is mindenki tudja, hogy királyt jelent a keleti felén a világnak.
A hét pedig. Hét mint hét-várnak hívták Erdélyt is de ott nem hiszem, hogy volt mocsár de, ha egybevesszük akkor régen nagyon rég Erdély és Magyarország nem különálló részként volt kezelve lehetséges, de mindenképp hasonlóra kellene gondolni, de inkább válaszolok is rá mert írja, hogy hétfejű, azaz a fej-érvár (ma Fehérvár) vagy fej-edelem szóval hét Fő fej-szék, vezér, tudjátok mire gondolok mert abból az időkből nem sok minden hivatalos maradt meg.
Összesítve a hét fejű sárkány

hét fejedelmű mocsárban(azaz akkori Magyarországon ) élő király. (kán aki a hét fejedelmet vezeti)

Akkor az a kérdés miért van a sár-kán rossznak feltüntetve nekünk. ((Vagy csak később lett a sárkán legyőzős monda mikor már az Árpádék ha voltak bejöttek vagy mások máskor pl Nagy Károly és a jelenleg magyarnak mondott nyelven beszélő hét fejedelmet likvidálták. és már csak az ellenségtől ismerjük a mondát, hogy milyen jó hogy kinyírták az őseinket????

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2016.12.19. 07:42:18

youtu.be/FoCWh1rmYP0?t=2088

a torokok nyugatra akartak menni s keresni az avar kincseket XD

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2016.12.27. 21:33:51

www.youtube.com/watch?v=nBL2pWamT6I
megin nezem ezt
eszembe jutot atilla s ital

f/t fl folyo romanu fluviu

aetius meg ha jol tom flavius, szoval a ketto ugyanaz

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2016.12.28. 19:43:02

Atillio ha lereszegedett bod-ult es vot mi? buda

vagy ''revult'' [rhua]

kabult-chaba a ''fia'' 's ''faj'' a ''feje''

Ebola... 2017.01.04. 19:17:41

Hát fel se eszmélek.

"fia"
→fi mindenki ismeri pál-fi(a), férj-fi, úr-fi...
*→fia fija

"faj"
→ fa-ja

"fáj" "faaj"
→fa mint fa. amivel régen verni szoktak (őskorra gondolok)
→aj jaj aj-jaj -hangutánzó

"feje" "fej"
→fe-nn, fe-l, fö-nn, fö-l, föly, föj, fő-je
*→ fő-je, fe-je

Ezek nem hasonlítanak. Nem jó amit írtál. Persze, ha nem magyar szemmel nézzük akkor mindegy, de értem a célzást és látom neked megfelel emez elmélet viki:
A fekete szín az észak jelzésére szolgált, ahogy a vörös a délt (Vörös-tenger), a sárga a keletet, a fehér pedig a nyugatot jelölte.

Atiláról jut eszembe. Németek Ecilburg nak hívták Budát, de nálunk Etel közként maradt fen. Nem a pontos város, helységre gondolok most csak a nevekre. Itt is megfigyelhető, hogy a régi magyar írásokba a "c"-t "t"-nek szokták írni. Szóval akár Etel az nem is Etel, hanem Ecil, De inkább a Németek olvasták el rosszul az Etel nevet.

Ebola... 2017.01.12. 17:24:56

A hunok és magyarok "fekete" illetve "fehér" elnevezések
Könyvben mtdaportal.extra.hu/books/fischer_karoly_antal_hunok_es_magyarok.pdf részletesen taglalja, hogy ki kit hívott fehérnek avagy feketének. A szerző ruhák színe szerint úgy állapította meg, hogy az erdélyiek a feketék +még egy két helyen, az árpádi magyarok pedig a fehérek. Szóval a keleti fehér magyarok átmentek nyugatra ezért cserélődött meg a fekete fehér elosztás. Ezért lett a fekete nyugati szín keleten. Ezért Erdély mindig fekete maradt, de később a többi keleti pedig fehér.

(Van olyan, hogy Albánia latinul alba=fehér,
de akár lehet al-bán-ság azért Albán
és régente lehetett a legalsó bánságja magyarországnak. Szoval tisztán magyarul van.(Bán jelentése https://hu.wikipedia.org/wiki/Bán_(méltóság)

Szintúgy, ha vesszük a Balkán bal-kán kifejezést. Bal királyság, vagy a nagy ország bal kán-uralkodójának helye. (Akár lehet a bal a Magyarok a jobb a kunok.)
)

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2017.02.03. 19:21:20

www.youtube.com/watch?v=P4JKRYaRgn4&t=1046s

Kozsdihoz miccosz Tsiga? felrezenel aszongya a tatarok tesok votak meg akkor indult az atok, meg Mu szigetrol is mentettek ide vmit stb

a koronarol valszeg igaza van amugy azaz fake

---

konyvet irsz Tsiga merre vagy? micsinasz?

Vágtázó Csiga · http://maghon.weebly.com/ 2017.02.06. 22:02:30

@hun77: "konyvet irsz Tsiga merre vagy? micsinasz? "

szia! BUEK neked is! :P megszerkesztenem en konyve a blogomat,csak a faxnak se kellene.

"Kozsdihoz miccosz Tsiga?" "a koronarol valszeg igaza van amugy azaz fake"

nem tudom mit mondjak, Kozsdi sem az igazi...

hun77 · https://szkitia.blog.hu/ 2017.07.11. 06:36:01

kitoroltet komenteket vagy en nem latok jol?