Szakrális Uralom

"Aki történetet ír, módját ejti annak, hogy a múlttól megszabaduljon." -Goethe +++++++++++++++++++++ Magyar ősmúlt, történelem hamisítás, kitalált középkor. Hamis történelem.

Új hozzászóllások

=>>>EXTRA HUNGARIAM NON EST VITA, SI EST VITA, NON EST ITA.<<<=

2018.06.28. 19:45 Vágtázó Csiga

EZER ÉVES KIRÁLYSÁG – A LÁTHATATLAN HÁBORÚ

taltos_paripa_web.jpg

AKIT ISTENRE EMELT FEGYVERREL PRÓBÁLNAK MEGSEMMISÍTENI,

AZ NEM SEMMISÜLHET MEG,

HANEM CSAK MEGSEMMISÍTHETETLENNÉ VÁLIK.


~ Kocsis István (drámaíró, történész)

 

317 komment

2018.01.28. 18:57 Vágtázó Csiga

NEMURA–HONURA–MAGURA

Címkék: magyar hun thor jezus szekely arthur hunor hunok magor odin nimrod szekelyek szkitak emese alma artur kiraly

nemura_03.jpg

 

Magyarságunkat csak a Jóisten veheti el!

 

 

(E cikk teljes értékű megértéséhez némi nyelvészeti alapismeretek szükségesek!)

 

Az emberiségnek van egy ősmúltja. Egy olyan ősmúlt amely ködbe veszett, de búvó patakként még él. Emlékezni rá, kutatni vagy felvetni tiltott, mert olyan összefüggésrendszer állana össze amely kiadná az ősi, primordiális emberi történelmet, s ez veszélyeztetné a hatalmi rendszert. Egy kis beszámoló következzék mind erről, Magyar szemszögből. S a mitikus nevek elemzése Magyarul, azaz a MAG nyelvén. Mert bárhova tekintünk, a MAG nyelvén értelmezhetőek a tájak, legyen az hegy, folyó vagy akár népnév. Nilus – Nyilas – nyílás, Thamse – Temze: Temes(!!!), ami tömös, tömött. Egyezik vele a Szamos neve, számos – tömös. Tiber – Tevere: tömör(?). Továbbá Olt, mint kiolt, elolt, oltalom, oltár stb. Maros – mardosó. Szeret – szerető. Tisza – tiszta stb. stb. London – Ladány, Coppenhagen – Koppányhágó, Kiev – Keve, Kevi, Kövi. Kaukáz(us) – köz, s természetesen Kárpát – körpad. (a pad egy széttáruló egység a szakaszolttal szemben mint a szék)

Most olyan időket élünk mikor nagyon nagy segítségünkre válhat anyanyelvünk. Olyan világtérképet tárhat fel előttünk, amely a megmaradást nyújthatja. Az alábbi példák bőségesen igazolják ezt.

 

A Magyarok és minden lovas-nyilazó nép ősatyja, a világ első királya NIMRÓD.

 

NiMRóD – NeMRóD (pl. Tarih-i Üngürüsz-ben) – NeMieRőD. A nemnek, nemiségnek erődje s ereje, a te nemi erőd vagy erődje. A nem jelenthet még fajtát, féleséget és nemességet, nem csak nemiséget!

 

Ennek legjobb alátámasztója Nimród nevének másik változata, Nemere.

 

NeMeRe – NeM(i)eRő, NeMőR, NeMúR, NeMuRa.

 

Olyan változatok mint Nimrut, Nimurta, Ménrót, Ménmarót ugyan azok, különböző kiejtéssel. A mén természetesen lovat jelent, s a nem fordított olvasata a fentebb említett jelentésekkel.

 

Fiai HUNOR és MAGOR. A Hun az hon! Itt is pont ugyan az a megfejtés alkalámázható.

 

A HuNoR az HoNeRő, HoNőR, HoNúR avagy HoNuRa.

S a MaGoR a MaGeRő, MaGőR, MaGúR avagy MaGuRa.

 

Űzik folyton folyvást a Csodaszarvast. SZaRVaS SzeRVeS, SZaRV SZeRV

 

Milyen szervest? A szerves életet!!! Tehát őseink nem „civilizátorok” voltak!!! Az nem a Teremtőtől, Teremtésből való. A civilizáció véges, a Természet, a szerves végtelen!

Más példák: Levél – levál, töröl – tarol, nevel – növel.

 

A civilizáció elfog tűnni, most tartunk a vég kezdeténél. Ezt a Dániel proféta könyvéből tudhatjuk meg, ahol megjövendölte Jézus (a Fehér Ló) eljövetelét. Mivel már Jézus eljövetele után tartunk, már nem maradt más mint csak a második eljövetel, az Apokalipszis. Az apokalipszistől nem kell megijedni! Nem világ végét jelent, ha csak nem a hazug, hamisok világának végét. Az apokalipszis Görög szó és léleplezést jelent.

 

Lássuk Jézus nevét. Így áll egy bibliai idézet: „És látám, és ímé egy fehér ló, és a rajta ülőnél íjj vala; és adaték néki korona; és kijöve győzve, és hogy győzzön.” ~Jelenések 6:2

Tehát ő a győző. Jézus – Győző(s). A J<->GY hangváltozatra példa: gyer-jer (gyere-jere), gyerek-jerek, gyönni-jönni. Olaszul Jézus neve „Gesu” (dzsezú). Angolul „Jesus” - dzsízösz.

A Krisztus az nyilván „keresztes”, de „körosztós” egyben. Kereszt, köröszt=körosztó, Ez az asztrológiával kapcsolatos, többet erről itten. Igen ám, de a szemfüles észreveheti: JéZuS – ZeuS. Zeus a „Görög” mitológiából való, a „Rómaiban” ez Jupiter. Ennek jelentése „javító erő”. Jupit-javít. Gyavító – gyógyító. S ő a Szakrális Uralkodó, a Nyilas, Sagittarius. Azaz segítő erő! A nyíl Latinul „sagitta”, Görögül „scytha”, szkíta. E csillagképen jön be világunkba a teremtői erő. (lásd: Szakralis uralom és a beavatás útján)

 

Még hogyan hívjuk Jézust? A Megváltó. A megváltoztató. Mert megvált, megváltoztat és megvál. (erről többet itten) Megváltoztatja a világot, megvál a régitől („Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; a mint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.” ~János 13:34) és megválasztja az apostolokat. Majd a második eljövetelkor (itt Magyar vonatkozásban a Magyarok második bejövetelére gondoljunk!) elválasztja a jókat a rosszaktól s megválassza az érdemlőket akik Örök Birodalmában foglalnak majd helyet. Ezt is csak MAG nyelven lehetséges értelmezni, mint sok más bibliai nevet, például Ábrám, az „én ábrám”, mivel az Isten képmására teremtődött az ember. Ádám – adám (életet). Olyan mint látám, fogám, mondám. A folytonos múlt. Káin – kín (a földműves, a civilizátor). Ábel – ápol (a szerves életet űző).

 

E minőség megtestesítője volt Atilla is. TL: éTeL, iTaL, íTéL(ő). Isten ostora és a világ pörölye. Gondoljunk csak az utolsó vacsorára. Étel, ital osztás. A kenyér a test, a vér a bor. Test+vér=testvér. Ez egy ősi Magyar vérszerződés!!! Neve megőrződött mindenfele, csak a történelemhamisítók ködbe borítják látásunkat. Ilyen Martell Károly vagy Nagy Károly. Martel=pöröly, Károly=király. Nagyobb király mint e minőség nem lehet, ez a „Királyoknak Királya, és uraknak Ura” ~ Jelenések 19:16

 

Vagy éppenséggel az Artúr király mondakör. Uther Pendragon, a fehér, fő, fény sárkány. Fia Arthur, neki kardja az Escalibur ami az Ikrek csillagkép két fő csillag nevének összevonása. Castor és Pollux (lásd történetüket a Görög mitológiában). Valójában Ostor és Pallos. (lásd Iten ostora – Atilla ebresztese és Isten ostora – A Magyarok keresztútjárása)

 

A Skandináv mitológiában Odin a fő istenség, fia Thor és fegyvere egy pöröly. E két történet összevonásával megkapjuk Atilla alakját. Tehát: uTHeRoDiNaTiLa és aR-THuRTHoRaLa-DáR. Aladár Atilla idősebb fia. Angolul az idősebb „elder, older”, szóval Aladár-Artúr. (lásd: Tóth Gyula - Arthur király & Beowulf) Atilla női változata Otília. S legyen az Arthur, Thor vagy a Magyar hagyományban Csaba királyfi (Atilla kisebbik fia), mindig visszatér, eljön a világ s népének segítségére. S halála csak mély álom.

Továbbá: Sicambria azaz, Szíkambria értelme: szík ember. Az -ia toldalék, tájegyeseget vagy országot jelent. S ez található számos ország vagy földrajzi nevekben. Hungár-ia, Bulgár-ia, Skandináv-ia.

 

Turul – Tárul, Tárol.

 

Duna – sok változatával, Donau, Danubio vagy ősibb neve Iszter. A Dnyeszter ezt a kettősséget őrizte meg, Duna-Iszter. A Don, Dnyeper ugyan arra utal. A Kelták ősanyja Danu. A „da” nagyot jelent, fenségest, égit, királyit. Da-gi, da-g-adt, da-g-anat. „T”-s változata tág, tágas, fordítva gát. Németül egy nap „tag”, innen az Angol „day” (g->y). (lásd: Grandpierre Atilla: Királyi Mágusok Ősnépe: A Magyar, Grandpierre Atilla: A Szkíták Székely Eredete, Grandpierre Atilla: Egy Háromság )

 

Az „N” az Ana, Anna, Anya. Ma ezt így mondjuk: Nagy Boldogasszony (Anyánk). Tehát Da Ana – Duna.

S ha már anya, akkor nem hagyható ki Enéh, Nimród felesége, vagy Eme, Emese kit a Turul madár termékenyít meg s vízáradatként látja népének jövőjét amely szét árad mindenfele. Az üNő a nőstény szarvas.

 

Következtetés: Minden Magyarnak ha legalább ennyi van tarsolyában, akkor már a jó ösvényén jár. Tudniillik, nem volt mit átvegyünk, a MAG nincs honnan mit átvegyen. A szerves nem szorul kölcsönzésre, magában tartalmazza a teremtés lehetőségét, a teremtői erőt. Nem a hokedliből lesz nagy fa, bár mennyire is öntözné az ember, hanem éppeg hogy fordítva. S a szervetlen vesz majd át a szervestől. Mindenek felett, a civilizációban szerves nem jöhet létre!

 

Ráadás: Sokak meghökkenésére a nyelv ősiségének és szervességének legjobb bizonyítéka az STN hangosítása. ISTeN- SáTáN

 

Biza! Így van bár mennyire hihetetlen is lenne. Van fény és van sötétség. Van női és férfi minőség! A Yin és Yang is ezt jelképezi. A fehér, a fény a férfi minőség, amely a cselekvő. A sötét a női minőség, amely a befogadó, a merev. Magyar vonatkozásban a címerünk is ezt tükrözi. Az „Árpádsávosnak” nevezett zászló, ami inkább életsávosnak kéne azt hívni (csak ajánlat), a vörös vagy piros jelképezi a cselekvő minőséget, ami a férfi. S az ezüst vagy fehér, amely a női tétlen, befogadó minőség. Az egyik a Nap, másik a Hold. S mely nagy csoda, hisz pont ez található a Székely zászlón is! A címer sávos fele a váltakozó, lüktető, a másik, a hármas halom és kettős kereszt, a szentelt állandó állapot. A kettős kereszt a rovás eGY betűje. Jelentése Isten vagy Szent. (lásd: Pap Gábor – Magyar Címer, Tria-Non, Már nincs sok hátra előadásait)

 

Pap Gábor művészettörténész nyomán az STN még lehet őSTaN őSTéNy – öSzTöN, amely az ember hármasságát adja ki, szellem, lélek, test. Az európai nyelvekben már csak Sátán neve maradt meg egészében, Istenéből csak a „T” és „S”, amelyből a „T” „D”-re változott, de akár „Z”-re is. Dio, Dieu, Diva. Deus pedig Zeus. Mély hangon Allah, ami Magyarul Élő (Isten). Az Elohim lehetne akár Élő Hím. (lásd Varga Csaba – Allah és Jehova)

 

 

A K I   N E M   H I S Z I   J Á R J O N   U T Á N A ! ! !

 

 

nemura_01.jpg

nemura_rovas_szoveg.png

 invader_dead_zone_03.jpg

 

csodaszarvas_svg.png

hunor_magor_csodaszarvas_schleif_sandor.jpg

coa_hungary_country_history_kossuth_svg.png

szekelyfold_zaszlo_04.jpg

3260 komment

2017.07.01. 17:39 Vágtázó Csiga

IDŐ TÖBBÉ NEM LÉSZEN

Címkék: magyar hun szekely hunok szekelyek szkitak

"És az angyal, a kit láték állani a tengeren és a földön, felemelé kezét az égre, És megesküvék arra, a ki örökkön örökké él, a ki teremtette az eget és a benne valókat, és a földet és a benne valókat, és a tengert és a benne valókat, hogy idő többé nem lészen."

~ Jelenések 10:6

 

És hozzá menvén a farizeusok és sadduczeusok, kisértvén, kérék õt, hogy mutasson nékik mennyei jelt. Õ pedig felelvén, monda nékik: Mikor estveledik, azt mondjátok: Szép idõ lesz; mert veres az ég. Reggel pedig: Ma zivatar lesz; mert az ég borús és veres. Képmutatók, az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idõk jeleit pedig nem tudjátok?”

~ Máté 16:1-3

 

2196 komment

2016.02.26. 19:36 Vágtázó Csiga

ISTEN OSTORA - ATILLA ÉBRESZTÉSE

twins_on_a_coin_ikrek.jpg

 

~A MAGYAROK KERESZTÚTJÁRÁSA~

 

isten_ostora_kicsi.jpg

 

" CSILLAG ESIK, FÖLD RENG: JÖTT ÉVE CSUDÁKNAK!

IHOL ÉN, IHOL ÉN, PŐRÖLYJE VILÁGNAK!

SARKAM ALÁ ÉN A NEMZETEKET HAJTOM:

NINCS A KEREK FÖLDNEK URA, KÍVÜL RAJTAM! "

( ARANY JÁNOS )

 

521 komment

2015.12.06. 00:03 Vágtázó Csiga

SZAKRÁLIS URALOM - A BEAVATÁS ÚTJA

szakralis_uralom_szkitia.jpg

 

És látám, és ímé egy fehér ló, és a rajta ülőnél íjj vala; és adaték néki korona; és kijöve győzve, és hogy győzzön.”

(Jelenesek 6:2)

 

 

A Szakralis Uralom nem potyog csak úgy az égből, se nem mindennapi. Azért mert valaki kikiáltatja magát szakralisnak, netán szentnek attól még nem az. A majomkodás korszakában élünk, ez a Teremtés félreértelmezéséből vagy értetlenségéből fakad. A Teremtésben mindennek megvan a saját szerepe és helye. Az embernek is meg lenne, csak mintha egyesek ezt nem akarnák elfogadni, vagy inkább elvállalni. Az ember azért születik hogy emberséget tanuljon, ezt csak a Természetes minták által lehet. Ehhez beavatás szükséges. Ellenben az emberiség nagy része el lett terítve. Úgy adatik hogy a csillagrendszerünkben a beavatás a Nyilason keresztül történik. A Nyilas csillagképen keresztül juthatunk a Tejút központjába, amolyan ablakként, nyilasként. NYiLaS – NYiLáS. A Nyilas asztrológiai párja az Ikrek, ez mint Hunor és Magor jelenik meg a Magyar műveltségben. E kettő közt terül szét a csillagos egén a Tejút. Ez a Csillagösvény, a Hadak Útja amelyről Csaba Királyfi vissza-vissza tér. Ennek tetején áll Nimród, Magyarok Ősatyja, ki „Hatalmas vadász vala az Úr előtt” (Mózes I. könyve 10:9). A Világ első uralkodója, mellette két fiával, Hunorral és Magorral, akik saját maguk is vadásszá válnak később, untalanul űzve a Csodaszarvast. A szarvas nem más mint a Nyilas egyik megjelöltje, természetesen a fehér ló mellett. Na most, ennek kéne legyen földi vetülete is, mivel ahogy fent úgy lent, ahogy kint úgy bent, ahogy nagyban úgy kicsiben. Mivel a Világ kiegészülő párokra épül, ennek földi vetülete nem más lehet mint az Eurázsiai puszta.

299 komment

2015.07.20. 20:10 Vágtázó Csiga

Etruszk Magyarok - Magyar Etruszkok

Az igazságot még akkor is el kell fogadni, ha az a magyaroknak kedvez.”

  ~ Grandpierre K. Endre

 

excalibur_camelot_collection_by_gin7gin8-d3dnaxa.jpg

 

Sok víz folyt le a Dunán, s meg több sor került a könyvek lapjaira az Etruszkok származásáról és mivoltáról. S elmehet a végtelenségig, ha az összképet képtelenek az emberek fellelni. Persze hivatalos körökben ez tilos, hiszen akkor megszűnik Európa falcs történelme, amely szerint Latinok, Germánok, Szlávok lakjak akik közé barbár hordaként a Magyrok bepofátlankodtak. Nehogy felvessék hogy a Magyarok őshonos nép a Kárpát medencében, mert fejünkre eshet az ég. Az európai ember mindig európai volt. Nagyon nehéz megkülönböztetni egy Magyar családot egy Brittől, vagy Bretontól, Baszktól, Szicíliaitól. Ez mind őshonos nép, de a közelebbi Lengyel, Horvát, Bolgár is az. Aztán mind ezt szépen feldarabolják mint egy sakk táblát, majd sakkozgatnak a hatalmak a népekkel egymás ellen mint bábfigurák. Nagyjából vízszintesen helyezkednek el Európában az embertípusok, evvel együtt a vele járó műveltségek is. Nagyjából három sávban különböztethetjük meg. Csak nagy vonalakban: fent északon az északi típus, Britt, Skandináv, Balti. Közepén a másik sáv, Baszk, Burgund, Bajor, Magyar, Ukrán. Az alsó sáv pedig az úgy nevezett mediterrán, Spanyolország (Andaluz), Olaszország déli része és a Balkán, Anatóliával egyetemben.

159 komment

2014.09.12. 10:15 Vágtázó Csiga

euRóPa = PeJéR azaz FeHéR Hun Ország

Címkék: magyar hun szekely hunok szekelyek szkitak

INVÁZIÓ VAGY INKÁBB INVENCIÓ?

"A MÚLTAT VÉGKÉPP ELTÖRÖLNI"

 

 Feszty2.jpg

 

1167 komment

2014.03.30. 23:18 Vágtázó Csiga

HUNiSTAN-KUNiSTAN?

Címkék: magyar hun szekely szkitak Maghreb

HUNiSTAN-KUNiSTAN?
KUSH-KUSHAN - KSiUN-HSIUN-KUN-HUN

Parthia (Persia)

 

Map_Parthian_Empire-fr.png

http://en.wikipedia.org/wiki/Parthian_Empire

 

Persia (Parthia)

Sasanid

 

Sassanian_Empire_621_A.D.jpg

http://en.wikipedia.org/wiki/Sassanid

 

1028 komment

2014.02.13. 16:43 Vágtázó Csiga

MAGYAR NYELV - A REJTJEL

Címkék: magyar hun

Pieter_Bruegel_d._Ä._076.jpg

 

 

stn_isten-satan.jpg

99 komment

2013.12.20. 02:11 Vágtázó Csiga

KáRPát - BáRKa - BuRoK - GRiFfea - RiPhea

Címkék: magyar hun szekely hunok szekelyek szkitak

barka - karpat 01 (1).jpg

barka - karpat 02 (1).jpg

1199 komment

2013.12.04. 21:36 Vágtázó Csiga

Tetszik Érteni???

Címkék: magyar hun hunok szekelyek szkitak Maghreb

Proto-Semitic - Afro-Asiatic

 

593px-Expansion_of_Afroasiatic.svg.png

 

 

Human Origins

 

randed.png

 

6 komment

2013.11.04. 13:17 Vágtázó Csiga

Dentu-M-Agyaria - A Sárkány Fészke

Címkék: magyar hun hunok szkitak

dentumoger keve.jpg

 

SÁRKÁNY, TURUL VAGY GRIFF???

VAGY TALÁN DINÓ???

 

 

Kárpát medence.jpg

dentu m agyaria 02.jpg

586 komment